Hieronder tref je de algemene voorwaarden met betrekking tot deze site en gerelateerde diensten ter zake printuitgaven en/of digitale uitgaven van de Persgroep Nederland BV, inclusief voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016.

PRIVACYSTATEMENT

Zie het privacystatement van de Persgroep

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen

Welkom bij deze site, beheerd door de Persgroep Nederland B.V. De site en alle diensten die geleverd worden door de Persgroep Nederland via en in verband staande met de site, worden aan jou persoonlijk geleverd, of, indien je ingeschreven bent op de site t.b.v. een organisatie, het bestuurslichaam ten behoeve waarvan je handelt (‘je’) onder de volgende voorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruikmaking van of door inschrijving voor de site of de diensten, ga je akkoord met het feit dat je aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de site of van de diensten.

1. Kinderen

Je bevestigt dat je ouder bent dan 18 jaar, dan wel wettelijke toestemming bezit van ouders of voogd, en volledig in staat en bekwaam bent voor het begrijpen, aangaan en naleven van deze Gebruiksvoorwaarden. Je bevestigt ook dat je ouder bent dan 13 jaar. Indien je jonger bent dan 13 jaar kun je geen gebruik maken van de site of de diensten.

2. Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden

De Persgroep Nederland B.V. behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden door je te informeren betreffende de voorgestelde verandering door het bekendmaken van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de site. De veranderingen gaan in 14 dagen nadat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn aangekondigd op de site. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de site of de diensten na de effectieve veranderingsdatum.

3. Privacybeleid

De Persgroep Nederland verzamelt, gebruikt en openbaart jouw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid, welke beschikbaar is in dit colofon onder ‘Privacy’. Door het aanleveren van informatie aan de Persgroep Nederland, verleen je toestemming voor gebruikmaking van deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

4. Gebruik van de site

Ingaande vanaf het moment dat de Persgroep Nederland jouw verzoek om een geregistreerd gebruiker van de site te worden accepteert en vooropgesteld dat je voortdurend de Gebruiksvoorwaarden navolgt, verleent de Persgroep Nederland je een persoonlijke, niet overdraagbare toestemming om in te loggen en toegang te krijgen tot de site en om inhoud op de site te plaatsen (‘Jouw artikelen’). Een aantal diensten van de Persgroep Nederland zijn gratis, andere kunnen geld kosten of hebben andere vereisten. Dergelijke kosten of vereisten zullen helder uitgelegd worden en apart afgesproken worden wanneer je inschrijft voor dergelijke diensten.

5. Jouw artikelen

Je bent verantwoordelijk voor de garantie dat je het recht hebt om ‘Jouw artikelen’ aan de Persgroep Nederland beschikbaar te stellen, voor hosting, doorgeven en publicatie in relatie tot de site, de daaraan gekoppelde huis-aan-huiskranten van de Persgroep Nederland en de dienstverlening, niettegenstaande enig exoneratie clausules of ondanks beperkingen die anderszins van toepassing zijn in relatie tot ‘Jouw artikelen’, waarbij je verklaart dat de Persgroep Nederland onschuldig is en hem vrijwaart voor enige aansprakelijkheid die eventueel voortkomt uit ‘Jouw artikelen’. Door het indienen van ‘Jouw artikelen’ bij de Persgroep Nederland, geef je de Persgroep Nederland en haar vergunninghouders het recht over te gaan tot publicatie of anderszins gebruikmaking van ‘Jouw artikelen’, in overeenstemming met toepasselijke vergunningsvoorwaarden. Tenzij anderszins aangegeven voor specifieke diensten, behoud je het eigendom en alle aanverwante rechten van alle informatie of andere inhoud die je op de site plaatst of aanlevert voor specifieke diensten. In het geval van onverenigbaarheid van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke vergunningsvoorwaarden, zullen de Gebruiksvoorwaarden als toonaangevend beschouwd worden voor de reikwijdte van een dergelijke onverenigbaarheid en de betreffende vergunningsvoorwaarden zullen als aangepast beschouwd worden, schriftelijk, door zowel de Persgroep Nederland als door jou.

6. Beëindiging van de toegang

Indien je gebruik maakt van de site op zodanige wijze als verboden door deze Gebruiksvoorwaarden, kan de Persgroep Nederland zonder bericht jouw toegang tot of gebruikmaking van de site of de diensten beëindigen of schorsen.

7. Wijzigingen aangaande de site

De Persgroep Nederland behoudt zich het recht voor om enig aspect van de site of de diensten te wijzigen, inclusief het recht om enige inhoud te weigeren of te verwijderen, aangeleverd vanuit welke bron dan ook, op elk tijdstip, zonder je hierover te berichten en zonder enige aansprakelijkheid naar jou.

8. Verboden gebruik van de site

De site is beschikbaar voor jou voor jouw persoonlijke gebruik. Je mag de site niet gebruiken voor enige connectie met illegale activiteiten of activiteiten die de rechten van de Persgroep Nederland, haar aangesloten personen of organisaties of haar cliënten schenden. Voorts ga je akkoord met het feit dat jij of jouw medewerkers of vertegenwoordigers: (i) zich niet zullen inmengen in de werking van de site of de diensten op enigerlei wijze, of eenieders gebruik of plezier van de site of de diensten zullen hinderen, of de site gebruiken om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot andere computersystemen; (ii) geen kettingbrieven, junk mail of spam zullen versturen of verzendlijsten zullen gebruiken met betrekking tot enige personen die niet specifiek toestemming hebben gegeven om bij een dergelijk proces betrokken te worden, of advertenties of verzoeken om werk te verspreiden of te publiceren; (iii) geen onwettig, aanvallend, lasterlijk, schandaliserend, onterend, bedreigend of schadelijk materiaal van welke soort of aard dan ook zullen doorgeven, of enig materiaal dat gedrag kan stimuleren wat kan leiden tot strafbare overtreding, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige toepasselijke gemeentelijke, provinciale, nationale of internationale wet of regeling kan overtreden; (iv) zich niet valselijk zullen voordoen als een persoon of autoriteit op of via de site; (v) geen inhoud zullen plaatsen die gezien kan worden als bedreigend, beschimpend, grof, onzedelijk of anderszins aanstootgevend; (vi) niet trachten de broncode in de software gebruikt in de site of in de onderdelen daarvan terug samen te stellen, terug te construeren, terug te compileren of anderszins af te leiden (met uitzondering indien toegestaan volgens toepasselijke plaatselijke wetgeving en na het schriftelijk op de hoogte brengen van de Persgroep Nederland betreffende de noodzakelijkheid van het verkrijgen van dergelijke informatie of specificaties, in goed vertrouwen en voor redelijke doeleinden van gebruik); (vii) niets van de inhoud van de site of vanuit de diensten of enig onderdeel hiervan zullen kopiëren, reproduceren, wijzigen, verkopen, leasen of verzamelen, of vanuit de site en de diensten materiaal samen te stellen, anderen vergunning te verlenen, of te verhandelen of anderszins wijzigingen aan te brengen of commercieel gebruik ervan te maken, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Persgroep Nederland of met toestemming en in overeenstemming met rechtvaardig gebruik, geoorloofd handelen of vergelijkbare bepalingen of toepasselijke wetgeving; (viii) jouw wachtwoord niet bekendmaken of anderszins toegang verlenen tot de site aan derden, anders dan de door jou geautoriseerde vertegenwoordiger, zonder de vooraf verleende schriftelijke toestemming van De Persgroep Nederland. Je gaat akkoord met het feit dat je je zult houden aan alle aanvullende regelingen, beleid en restricties die je bekend zijn gemaakt en die betrekking hebben op elk onderdeel van de site of de diensten.

9. Beheer en onderhoud van de site

De Persgroep Nederland beheert de site op een commercieel aanvaardbare manier en kan van tijd tot tijd de dienstverlening van de site onderbreken voor zowel regelmatig als voor onvoorzien onderhoud. Indien De Persgroep Nederland vooraf kennis heeft van enige onderbreking in de dienstverlening van de site, zal De Persgroep Nederland op redelijke wijze trachten je vooraf bericht te sturen van een dergelijke onderbreking.

10. Toezicht op het gebruik van de site

De Persgroep Nederland kan toezicht houden op de site, maar heeft niet de verplichting dat te doen. Bij dezen doe je afstand van elke verwachting omtrent privacy in dergelijke informatie en handelingen. Jouw afzien van rechten in geval van dergelijk toezicht strekt zich niet uit tot persoonlijk identificeerbare informatie, welke door De Persgroep Nederland beheerd wordt in overeenstemming met het privacybeleid van de site.

11. Intellectueel eigendom

Het copyright van de site, het ontwerp en het aanzien van de site en van alle materialen en inhoud op de site (anders dan ‘Jouw artikelen’) is het eigendom van of in vergunning verleend aan De Persgroep Nederland. Dit materiaal is van rechtswege beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren of reproductie. Elk gebruik, reproductie of verspreiding van het materiaal van de site, waaronder ook het verbergen (caching), framing of vergelijkbare praktijken (behalve daar waar toestemming is verleend) zonder schriftelijke toestemming van De Persgroep Nederland is expliciet verboden. Dienst- en productaanduidingen die op de site voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Het vertonen van enig handelsmerk op de site impliceert niet dat er vergunning is verleend voor verder gebruik.

12. Claims aangaande inbreuk op copyright

De Persgroep Nederland respecteert het intellectuele eigendomsrecht van anderen. Indien je gelooft dat jouw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de site op zulke wijze dat er inbreuk wordt gemaakt op het copyright, meldt dit dan via webredactie@persgroep.nl.

13. Omgang met derden

Alle correspondentie of zakelijke handelingen met derden die op of via de site zijn gevonden is strikt tussen jou en dergelijke partijen. De Persgroep Nederland is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die voort kan komen uit dergelijke handelingen of communicatie die je aangaat. Jij en de derde partij, en niet De Persgroep Nederland, zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle toepasselijke wetten en regelgeving die verbonden zijn met dergelijke handelingen en communicatie.

14. Geen vrijwaringen en geen aansprakelijkheid

Je accepteert en stemt ermee in dat de site en de diensten aan jou geleverd worden op basis van "zoals het zich voordoet", "zonder enige vrijwaring" en "zonder enige aansprakelijkheid". De partijen in deze Gebruiksvoorwaarden accepteren en stemmen ermee in dat deze beperkende aansprakelijkheid redelijk wordt geacht onder de omstandigheden.

De Persgroep Nederland kan de kwaliteit, correctheid, volledigheid of accuratesse van de site of de diensten of de informatie die hierin verstrekt wordt niet garanderen; deze kunnen fouten bevatten. Je kunt er niet vanuit gaan dat jouw gebruik van de site of de diensten geheel zonder fouten zal verlopen of dat de site zonder onderbrekingen zal werken.

De Persgroep Nederland wijst elke verantwoordelijkheid af en sluit alle vrijwaringen, vertegenwoordigingen en voorwaarden met betrekking tot gebruik van site en diensten uit, inclusief alle geïmpliceerde vrijwaringen of voorwaarden aangaande verhandelbaarheid, geschiktheid voor specifiek gebruik of voor vaststelling van niet-inbreuk, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd, hetzij voortkomende uit de loop van handeling, gebruik of handelspraktijk.

De Persgroep Nederland is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, bijkomende, voortvloeiende of hoge schadevergoedingen in welke vorm dan ook die voortkomen uit of in verband met het gebruik of misbruik van de site of de diensten of in verband met de informatie die op de site beschikbaar is, inclusief en zonder beperkingen betreffende elke bedrijfsonderbreking, gebruiksverlies, verloren gegevens, verloren winsten of andere financiële verliezen, hetzij in een handeling vanuit contract, burgerlijke aansprakelijkheid, onachtzaamheid of anderszins onrechtmatige handeling, zelfs indien De Persgroep Nederland op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of wanneer dergelijke schade redelijkerwijze te voorzien kon zijn.

Waar de beperkingen of de uitsluiting van bepaalde soorten schade niet toegestaan is, zullen de beperkingen, uitsluitingen en exoneratie clausules in deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn, alleen en in zoverre als de wetgeving van een bevoegd rechtsgebied aansprakelijkheid vereist voorbij en ondanks deze beperkingen, uitsluitingen en exoneratie clausules.

15. Vrijwaring

Hierbij accepteer je dat je De Persgroep Nederland en haar functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te allen tijden onschuldig zult verklaren en vrijwaren van elke en alle claims, aansprakelijkheid, schade of kosten van derden die deze kunnen oplopen voortkomende uit jouw misbruik van de site, jouw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, of jouw inbreuk op enig intellectueel eigendom of ander recht van De Persgroep Nederland of enig ander persoon of lichaam, inclusief activiteiten uitgevoerd door enig individueel persoon die gebruik maakt van jouw login- of wachtwoordinformatie.

16. Rechtspraak

Elk dispuut in relatie tot de site of de dienstverlening zal onderworpen worden aan de Nederlandse wetgeving en zal door de Nederlandse rechtbanken beslecht worden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan verhinderen dat De Persgroep Nederland zal trachten op zoek te gaan naar gerechtelijke of geldelijke vergoeding, betaling van uitstaande bedragen, of afdwinging van toekenning voordat enig gerecht waaronder je valt een uitspraak heeft gedaan betreffende deze materie. De Persgroep Nederland verklaart hierbij niet dat de site of de diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in alle locaties, en verklaart bovendien dat toegang tot de site vanuit gebieden waar de site of de inhoud daarvan illegaal is, verboden is. Indien je ervoor kiest om vanuit een dergelijke locatie toegang te verkrijgen tot de site, dan doe je dit vanuit eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor het navolgen van lokale wetgeving.

 

GEDRAGSCODE

Algemeen

Alle leden (buurtreporters) van deze site delen een gemeenschappelijke interesse in de bescherming van de integriteit van onze gemeenschap. Door het aanmaken van een lidmaatschap ga je ermee akkoord dat je je zult houden aan de Gebruiksvoorwaarden (zie ‘Gebruiksvoorwaarden’ in dit colofon), dit beschrijft de aard en de voorwaarden van onze dienstverlening aan jou) en aan onze ‘verkeersregels’, welke in hun algemeenheid het ethische, te verwachten gedrag van onze leden beschrijven. Onze code is in feite een serie richtlijnen; enige opzettelijke schending van deze richtlijnen – speciaal deze welke schadelijk zijn voor andere leden – kan resulteren in het verlies van bepaalde privileges op de site.

Leden zullen ernaar streven om het volgende te vermijden:

1. Verhalen of commentaar welke met opzet jouw gevestigde belangen verdoezelen. Door een transparante opstelling en door het erkennen van enig financieel belang, of door het openbaar maken van jouw voorkeuren en inzichten, help je anderen te begrijpen waar je staat.

2. Artikelen te plaatsen die geen nieuwsvoorzienende danwel entertainende waarde hebben voor de gemiddelde bezoeker van deze site. Commerciële berichten die enkel een advertentiewaarde hebben en berichten die enkel tot doel hebben een opsomming van standpunten van een belanghebbende partij te geven, kunnen om die reden door de redactie van de website geweigerd of verwijderd worden.

3. Het plagiëren van andermans werk, het niet erkennen van bronmateriaal, of het gebruikmaken van beelden waarvan het recht aan anderen toebehoort zonder hun toestemming. Dit is een fundamenteel onderdeel van integriteit en een begrip dat we allemaal snappen. Het is niet moeilijk.

4. Het met opzet plaatsen van materiaal waarvan men weet dat het niet waar, onjuist of misleidend is. Dit druist regelrecht in tegen alles waarvoor deze website staat.

5. Dreigen iemand schade toe te brengen door een verhaal, met als doel voordeel te behalen of medewerking te verkrijgen. Het klinkt buitengewoon onwaarschijnlijk, maar iedereen weet hoe treiteraars te werk gaan. Wij zullen ons best doen om ze op te sporen en te verwijderen, voor jouw bescherming.

6. De wet overtreden in het najagen, samenstellen of vastleggen van een verhaal, foto of video.

7. Jezelf valselijk voorwenden tegenover een nieuwsbron. Het is niet makkelijk om echt en eerlijk nieuws te melden wanneer je hebt gelogen om het te verkrijgen.

 

Leden zullen het volgende nastreven:

8. Verantwoordelijk zijn – neem de verantwoordelijkheid voor jouw verhalen en het vervolg indien noodzakelijk. Geef fouten onmiddellijk na ontdekking toe en herstel deze. Soms kunnen verhalen veranderen, zodanig dat dingen die eerst voor waar werden aangenomen later anders zijn. Probeer altijd orde op zaken te houden.

9. Wees billijk. We hebben allemaal wel eens zaken waarin we zo sterk geloven dat we soms in een ‘vermorzel de tegenstander’-houding schieten, zonder daadwerkelijk die bedoeling te hebben. Billijkheid klinkt sullig, maar iedereen wil toch op die manier behandeld worden?

10. Stimuleer interactie en dialoog. Wij beschikken over een paar uitstekende tools op de site waarmee echte samenwerking in de gemeenschap ondersteund kan worden. Steek je hand uit naar anderen en stimuleer hen om hetzelfde te doen. Vrijheid van meningsuiting geeft niet alleen maar een goed gevoel; zonder zou onze samenleving behoorlijk saai zijn.

11. Respecteer de gemeenschap. Elke dag arriveren er nieuwe leden bij deze site. Laten we hen niet teleurstellen door grofheid of vijandigheid.

COPYRIGHT

Beleid aangaande intellectueel eigendom

De Persgroep Nederland respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Materiaal dat waarschijnlijk een inbreuk hierop veroorzaakt kan te allen tijden verwijderd of opgeschort worden, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Melding

Indien je het vermoeden heeft dat jouw werk gekopieerd of gepubliceerd is, of anderszins gebruikt in relatie tot deze site op zodanige wijze dat inbreuk op copyright ontstaat of op enigerlei andere wijze een inbreuk op jouw rechten betreffende intellectueel eigendom, dan verzoeken wij je om de vertegenwoordiger van De Persgroep Nederland aangaande copyright hiervan te berichten, vergezeld van de volgende informatie:

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon met de bevoegdheid tot handelen aangaande de eigenaar van het copyright of ander belang inzake intellectueel eigendom;
Een beschrijving van het werk waarop copyright of een andere vorm van intellectueel eigendom rust en waarvan je vermoedt dar er inbreuk op is gemaakt;
Een beschrijving van waar het materiaal waarvan je vermoedt dat het inbreuk maakt op de site te vinden is, zodanig dat wij het kunnen vinden op de site;
Jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Een verklaring van je dat je goede redenen hebt om aan te nemen dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van het copyright of degene die het intellectuele eigendom heeft, diens vertegenwoordiger of de wetgeving;
Een verklaring van je, dat bovenstaande informatie in jouw verklaring correct is en dat je de eigenaar bent van het copyright of het intellectuele eigendom heeft, of de bevoegdheid heeft tot handelen ten behoeve van de eigenaar van het copyright of het intellectueel eigendom.

U kunt contact opnemen met de vertegenwoordiger van De Persgroep Nederland voor aanmelding van claims betreffende copyright of inbreuk op intellectueel eigendom via webredactie@persgroep.nl.

Contra-melding

Indien je ervoor kiest om ons een contramelding te doen toekomen, dient dit schriftelijk te gebeuren aan onze aangewezen vertegenwoordiger, onder toevoeging van het volgende:

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon met de bevoegdheid tot handelen aangaande de gebruiker;
Identificatie van het materiaal dat verwijderd is of waarvoor de toegang ongeldig gemaakt is en de locatie waar het materiaal te vinden was voordat het verwijderd werd of de toegang ongeldig gemaakt;
Een verklaring van jou, dat je goede redenen heeft om aan te nemen dat het materiaal verwijderd is of ontoegankelijk gemaakt als gevolg van een vergissing of onterechte identificatie van het verwijderde of ontoegankelijk gemaakte materiaal;
Jouw naam, adres en telefoonnummer;
Een verklaring dat je zich onderwerpt aan het gezag van de Nederlandse rechtspraak.

Je kunt als volgt contact opnemen met de vertegenwoordiger van De Persgroep Nederland voor een contramelding via webredactie@persgroep.nl.

 

ACTIEVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna te noemen ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op alle promotionele acties cq. lezersacties van deze site, een product van De Persgroep Nederland, hierna te noemen: de Persgroep. Onder promotionele acties c.q. lezersacties wordt verstaan: alle activiteiten c.q. aanbiedingen van de Persgroep via deze site, gericht op het versterken van de binding met lezers c.q. relaties De Persgroep Nederland, zoals bijvoorbeeld een Klik&Win-actie. Een dergelijke actie zal hierna worden omschreven als: de Actie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.

1.3 de Persgroep is naar redelijkheid gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Persgroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Persgroep bekendgemaakt worden via deze site. De deelnemer heeft in een dergelijk geval het recht om zijn/haar deelname aan de Actie te beëindigen, mits dit adequaat en tijdig per aangetekende brief of mail aan de Persgroep wordt kenbaar gemaakt.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Persgroep gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

1.6 De Actie is uitsluitend geldig c,q, daaraan kunnen enkel rechten worden ontleend door deelnemer tijdens de periode, zoals die is benoemd in de Actie (hierna: "de Actieperiode").

 

2. Deelname

2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

2.2 Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers van de Persgroep Nederland BV en haar dochterondernemingen. Tevens zijn betrokken partijen van deze site uitgesloten van deelname.

2.3 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

2.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.5 Deelnemers zijn verplicht tot tijdige en correcte registratie als deelnemer van deze site en voorts op de door de Persgroep aangegeven wijze alsook tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie, bij gebreke waarvan de Persgroep de deelnemer kan weigeren c.q. uit kan sluiten van (verdere) deelname. de Persgroep kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres.

2.6 De Persgroep is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname, wanneer zij van mening is dat de deelnemer (overigens) niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien de deelnemer zich anderszins op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot de Actie.

2.7 Door deelname verklaart de deelnemer dat hij/zij de rechthebbende is van de inzending. De deelnemer geeft hierbij onvoorwaardelijk toestemming aan de uitgever het ingezonden materiaal te gebruiken inclusief gebruik voor promotionele doeleinden.

2.8 De deelnemer garandeert en bevestigt dat elke persoon weergegeven in de inzending toestemming heeft verleend voor de inzending. Deelnemer vrijwaart de uitgever in geval van claims met betrekking tot rechten van derde partijen die tegen de uitgever worden ingediend als rechtstreeks of indirect gevolg van het gebruik van een inzending door de uitgever.

 

3. De prijzen

3.1 De winnaar ontvangt de prijs zoals deze is omschreven in de lezersactie. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode hebben deelgenomen hebben (eventueel) recht op een prijs.

3.2 Waar relevant zal door de Persgroep kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

3.3 Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

4. Uitreiking van de prijs

4.1 de Persgroep zal de winnaar van de Actie binnen twee weken na afloop van de Actieperiode online publiceren. Hierna zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over de afhandeling van de prijs.

4.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van de Persgroep. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

4.3 Gebruik van de door de Persgroep ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. de Persgroep kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of de Actie voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

 

5. Medewerking publiciteit

5.1 De winnaars van de prijzen verlenen de Persgroep toestemming om hun namen en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de Persgroep verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Persgroep hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

 

6. Persoonsgegevens

6.1 NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Persgroep verkrijgt in verband met de deelname aan de Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Persgroep en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Deelnemer van de Actie verklaart ermee akkoord te gaan dat zijn of haar gegevens worden gebruikt door de Persgroep bij communicatie rondom deze site.

6.2 De Persgroep zal de gegevens van de winnaars uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Actie.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent de uitvoering van de Actie kunnen schriftelijk (per e-mail ter attentie van de afd. Marketing) worden ingediend bij de Persgroep.

7.2 Over de trekking en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.