Foto:

Zeeuwse Omgevingsvisie moet duidelijkere keuzes maken voor klimaat en natuur

  Nieuwsflits

Momenteel ligt de Zeeuwse Omgevingsvisie in concept klaar. Staatsbosbeheer, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Zeeland, IVN Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en ZMf zijn intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. Nu kan de achterban van alle betrokken partijen, middels een achterbanraadpleging, haar mening geven.

De Zeeuwse Omgevingsvisie is een groot participatieproject, iedereen kan en mag erover meepraten. Dat is essentieel voor het vinden van draagvlak. In de Zeeuwse Omgevingsvisie worden heel veel belangen behartigd en ambities nagestreefd. De natuurorganisaties zien daarin zaken botsen. Ze vinden dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld. De klimaatverandering en de aantasting van de natuur vormen een existentiële bedreiging voor Zeeland, Nederland, Europa en de wereld. Daarom vinden ze dat alle keuzes in de omgevingsvisie direct moeten anticiperen op deze bedreigingen. Iedereen in Zeeland, van inwoner tot bestuurder en industrie zal zijn steentje bij moeten dragen aan een duurzaam en leefbaar Zeeland.
 

Bedreigingen onderkend

In het concept van de omgevingsvisie worden de grote bedreigingen onderkend. Maar er wordt nog te veel uitgegaan van conventionele manieren van economie bedrijven. Er zijn innovatievere en duurzamere keuzes nodig dan nu doorgaans zijn genoemd om de enorme problemen in de basis aan te pakken. De genoemde natuurorganisaties schreven een brief aan de provincie met daarin de aandachtspunten waarvoor ze vindt dat er in de Zeeuwse Omgevingsvisie duidelijkere keuzes moeten worden gemaakt.

Enquête onder achterban

ZMf en Natuurmonumenten vroegen in een enquête onder hun achterban waar de Zeeuwse Omgevingsvisie volgens haar vooral op zou moeten letten. Ruim 100 respondenten reageerden op uiteenlopende stellingen en vragen. Daaruit kwamen een aantal opmerkelijke uitkomsten naar voren. Respondenten vonden het opvallend vaak belangrijk tot zeer belangrijk dat er balans wordt gezocht in het gebruik van de grote wateren en het landelijk gebied. Ook vindt bijna de helft van de ondervraagden dat de Zeeuwse Kustvisie toegepast moet worden op alle Deltawateren en dat de duisternis in Zeeland behouden moet worden. Een ruime meerderheid vindt dat Zeeland klimaatbestendig moet worden gemaakt door klimaatbuffers aan te leggen en door natuur te combineren met waterveiligheid. In het oog springend is dat 28% aangeeft het belangrijk te vinden dat er sleutelhectares worden ingericht voor robuuste natuur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden