Logo zva.nu


Foto: waterschap Scheldestromen

Waterschap steunt lokale initiatieven

ZEELAND - Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt in het kader van het Europese programma Leader. 

Het waterschap draagt hieraan bij door voor de jaren 2021 en 2022 in totaal 250.000 euro mee te subsidiëren aan initiatieven die de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland vergroten en bijdragen aan vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden kan tussen de 5.000 en 50.000 euro subsidie ontvangen. In principe komt elk Zeeuws initiatief dat binnen de criteria van Leader past in aanmerking. Deze initiatieven kunnen afkomstig zijn van ondernemers, dorpsraden, natuur-, buurt- of sportverenigingen of andere samenwerkingsverbanden. Denk aan een plan voor het vergroenen van de openbare ruimte, projecten gericht op het enthousiasmeren van scholieren voor een baan in de watersector of initiatieven voor het hergebruiken van afvalwater. De co-financiering is bedoeld om op een creatieve manier uitvoering te geven aan waterschapsdoelen en maatschappelijke thema’s.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten initiatieven onder andere in Zeeland worden uitgevoerd, vanuit de samenleving geïnitieerd worden en een gedeeld belang dienen. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.scheldestromen.nl/subsidie

Meer berichten