<p>Over een lengte van achttien kilometer krijgen de watergangen een grote schoonmaakbeurt .</p>

Over een lengte van achttien kilometer krijgen de watergangen een grote schoonmaakbeurt .

(Foto: Scheldestromen)

Uitwateringskanaal en Passageule worden grootschalig aangepakt

SLUIS - Vanaf half september start waterschap Scheldestromen met het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot nabij Waterlandkerkje. Over een lengte van achttien kilometer krijgen de watergangen een grote schoonmaakbeurt om de waterafvoer te verbeteren.

Ook wordt bijna twaalf kilometer van de oeverbescherming vervangen. Om overlast te beperken worden de werkzaamheden volledig vanaf het water uitgevoerd.

Baggeren

Door het baggeren wordt de waterafvoer verbeterd en is beter peilbeheer mogelijk. Met het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag van de bodem verbetert ook de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving voor plant en dier. De baggerspecie wordt met een baggerzuiger verwijderd en via drijvende leidingen getransporteerd. 

Hergebruik

Hierdoor is geen transport over de weg nodig en wordt de overlast tot een minimum beperkt. Een deel van de vrijkomende baggerspecie wordt op een aangrenzend perceel te drogen gelegd. Wanneer de baggerspecie is ingedroogd wordt het gebruikt om percelen op te hogen en te verbeteren. Het overgrote deel van de baggerspecie wordt gebruikt om de voormalige zandwinput De Lieter aan de Margarethaweg in Oostburg natuurlijk in te richten. In het project wordt zo’n twaalf hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd.

Werk aan de oever

Om de afvoer van water te waarborgen en het afbrokkelen van oevers te voorkomen wordt de beschoeiing langs de oever vervangen en verstevigd. De oude beschoeiingen worden vervangen door duurzame kunststof oeverbeschoeiingen of een oeververdediging van breuksteen. 

Voorbereiding

Voordat de baggerwerkzaamheden konden starten zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is afgelopen winter de beplanting langs het kanaal gesnoeid en is er onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden